Magiczna Kafejka dla poszukujących...
Kontakt Jolanta: 793-775-790 biuro@magiateria.pl

                                                                       

Uzdrawiająca sesja Adara Stream 

 Miłość własna   

 

Uzdrawiająca sesja Adara Stream

Wyjście z ukrycia

cena: 30 GBP

version

 

 Uzdrawiająca sesja Adara Stream

 Prawda & Spójność

cena: 30 GBP

version

 

             

 

Uzdrawiająca sesja Adara Stream

Harmonia

cena: 30 GBP

version

 

Uzdrawiająca sesja Adara Stream 

Duchowe Przewodnictwo

cena: 30 GBP

version

 

Uzdrawiająca sesja Adara Stream

 Radość Życia

cena: 30 GBP

version

 

                                                                

 

 

Adara Stream Selflove

 

  scroll down for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Miłość do siebie

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musicie najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz, nie wątpisz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza pracę nad miłością dla siebie, świadomość, że zasługujemy na miłość, zmienia wszystko. Niestety czasami jest to zadanie przekraczające naszą siłę.

Adara Stream jest odpowiedzią na tę potrzebę serca. Pamiętajcie, że zasługujecie na miłość w każdym jej rodzaju - waszym, innych, Stwórcy. I to Stwórca zadbał o zapewnienie światu wszystkich niezbędnych narzędzi potrzebnych do rozwoju, zmiany i wzrostu. Jednym z tych narzędzi jest złote światło Strumienia Adara, które pozwala usunąć najtrudniejsze blokady serca, które nie pozwalają żyć z miłością i dzielić się nimi z ukochanymi.

Pragnę podzielić się z wami energią Adara Stream, aby uleczyć waszą miłość do siebie jako dar serca.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, słuchaj, a przeżyjesz je. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream wyleczyć twoje wewnętrzne dziecko.

Proszę pamiętaj, to jest sesja uzdrawiania. Nie zaleca się słuchania częściej niż co cztery dni.

Pobierz Adara Stream Selflove tutaj

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Selflove

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means working on love for oneself, realizing that we deserve love changes everything. Unfortunately, sometimes it is a task beyond our strength.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. Remember that you deserve love in each of its kind - yours, others, the Creator. And it was the Creator who took care of giving the world all the necessary tools needed for development, change, and growth. One of these tools is the Adara Stream's golden light, which allows you to remove the most difficult blockages of the heart that do not allow you to live with love and share it with your beloved ones.

I would like to share with you the energy of Adara Stream to heal your love for yourself as a gift of the heart.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your inner child.

Please, be aware, this is a healing session. It is not recommended to listen more than every four days.

Download Adara Stream Selflove here.

 

with love

Jolanta Przybycień

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed

Adara Stream Emergence

 

scroll down for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Wyjście z ukrycia

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie samego, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość poprzez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz, nie wątpisz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi porzucenie przeszłości, uwolnienie się od starych programów i odcięcie się od programów rodzinnych. Niestety czasami jest to zadanie przekraczające naszą siłę.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Ta sesja uzdrawiania koncentruje się na uzdrowieniu następujących aspektów: postrzegania siebie, postrzegania rodziny, uwolnieniu toksyn z dzieciństwa, uwolnieniu wszystkich traum, które miały miejsce do 13 roku życia. Pomoże to w przywróceniu niewinności, radości dziecka i dziecięcych marzeń.

Po uwolnieniu możesz stać się kimkolwiek chcesz, bez ciężaru przeszłości. Nowy ty.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoje stare programy.

Proszę pamiętaj, to jest sesja uzdrawiania. Nie zaleca się słuchania częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Emergence

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among others, dropping the past, freeing yourself from old programs and cutting off from family programs. Unfortunately, sometimes it is a task beyond our strength.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. This healing session is focused on healing the following aspects: how we perceive each other, how we perceive families, release of toxins from childhood, release of all traumas that took place up to the age of 13. That will help with return to innocence, child's joy and childhood dreams.

After being released, you can become anyone you desire, without the burden of the past. New You.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your old programs.

Please, be aware, this is a healing session. It is not recommended to listen more than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed

Adara Stream Integrity

 

scroll downa for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Prawda i uczciwość

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musicie najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz, nie wątpisz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi odsłonięcie zasłony, zwrócenie się do prawdziwego ja, zobaczenie siebie i sprawy w ich prawdziwym świetle. Konfrontacja pozwala wydostać się z aspektu emocjonalnego i obiektywnie zobaczyć czystą prawdę.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pozwala puścić wszystko, co jest nieautentyczne, wszystko, co jest iluzją, i spojrzeć na siebie z dystansu. Daje to możliwość zrobienia przestrzeni dla pracy świata duchowego w tle, co może materializować cuda w twoim życiu. Pomaga być szczerym wobec siebie, ale także postrzegać siebie jako cudowne, nieograniczone stworzenie światła. Świeć więc swoim światłem i bądź latarnią dla innych.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się, doświadcz. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoją uczciwość.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Truth&Integrity

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among other things, unveiling the veil, facing the real self, seeing yourself and matters in their true light. Self-confrontation lets you get out of the emotional aspect and see the pure truth in an objective way.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. It lets you drop everything that is inauthentic, everything that is an illusion and look at yourself from a distance. It gives you the opportunity to step back and let the spiritual world do miracles in your life. It helps to be honest with yourself, but also to see yourself as a wonderful, unlimited creature of light. So shine with your light and be a rock for others.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your integrity.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed

 

Adara Stream Harmony

 

scroll down for english

 

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Harmonia

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tą energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi odzyskanie harmonii i równowagi w sobie. Stan spokoju i ciszy w głowie jest niezwykle niezbędny, aby usłyszeć wewnętrzny głos swoich pragnień i duchowego przewodnictwa.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pomaga zredukować lub całkowicie wyleczyć własne lęki i panujący wewnątrz chaos, który pozwala bez wątpienia zintegrować się z najpiękniejszym sobą, co pozwala czuć się szczęśliwym, radosnym i pełnym pozytywnych, inspirujących myśli.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam wam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić harmonię w sobie.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Harmony

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among other things, recovering harmony and balance in yourself. The state of peace and silence in the head is extremely necessary to hear the inner voice of your desires and spiritual guidance.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. It helps to reduce or heal completely your own fears, and the chaos prevailing inside, which allows you to integrate with your most beautiful self without a doubt, without worries, which allows you to feel happy, joyful and full of positive, inspiring thoughts.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal harmony in yourself.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed

Adara Stream Guidance

 

scroll downa for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Boskie przewodnictwo

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza otwieranie się na duchowe przewodnictwo, łączenie się z wyższą jaźnią i źródłem, co pozwala zobaczyć wsparcie płynące z nieba.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pomaga zbliżyć się do przewodnictwa duchowych mistrzów, aniołów i stworzyć własną przestrzeń. Leczy nieufność do siebie, swojej intuicji, głosu wewnętrznego. Poczujesz się głęboko związany z troską Stwórcy, jego siłą i naturalnością. Poczujesz jedność ze wszystkim, co jest. Otrzymasz wsparcie, którego do tej pory nie czułeś.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałem energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoje wewnętrzne przewodnictwo.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Divine Guidance

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means opening to spiritual guidance, connecting with your higher self and the source, which allows you to see support that flows from heaven.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. Helps to approach the guidance of your spiritual masters, angels and create your own space. Heals distrust of yourself, your intuition, visions, inner voice. You will feel deeply connected to the care of the Creator, its strength and naturalness. You will feel one with everything that is. You will get the support you have not felt so far.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your inner guidance.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed

Adara Stream Playfulness

 

scroll down for english

Strumień Adary - Uzdrowienie serca

Złote światło miłości

Radość życia

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi odczuwanie radości samego dziecka. Powrót do wewnętrznego szczęścia jest najtrudniejszym zadaniem związanym z pracą z sercem. Tak trudno nam cieszyć się zwykłymi, prostymi rzeczami. Otocz się radością, uśmiechem i poczuciem, że ta chwila jest najważniejsza w życiu.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pozwala uwolnić radość życia i cieszenia się z najprostszych jego obszarów. Radość jest twórcza, ponieważ kiedy tworzymy w naturalny sposób, jesteśmy poza racjonalną lewą półkulą. Przywraca potrzebę zabawy która równoważy nas. Radość to świetna inwestycja, która przyniesie ogromne zyski z tego, jak się czujemy i zmieniamy jakość każdego dnia.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twój obszar radości życia.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Playfulness

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among other things, is to feel the joy of the child in itself. Returning to inner happiness is the most difficult task associated with working with the heart. It is so hard for us to enjoy ordinary, simple things. Surround yourself with joy, a smile and a feeling that this moment is the most important thing in life.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. It allows you to release the joy of life and the need to enjoy the simplest of its areas. It triggers the need for creation, because when we create in a natural way, we are outside the rational left hemisphere. It restores the need for fun, because the regular dose of sterility balances us. Joy is a great investment that will bring huge profits in how we feel and change quality every day.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your playfulness.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed