scroll downa for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Boskie przewodnictwo

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza otwieranie się na duchowe przewodnictwo, łączenie się z wyższą jaźnią i źródłem, co pozwala zobaczyć wsparcie płynące z nieba.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pomaga zbliżyć się do przewodnictwa duchowych mistrzów, aniołów i stworzyć własną przestrzeń. Leczy nieufność do siebie, swojej intuicji, głosu wewnętrznego. Poczujesz się głęboko związany z troską Stwórcy, jego siłą i naturalnością. Poczujesz jedność ze wszystkim, co jest. Otrzymasz wsparcie, którego do tej pory nie czułeś.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałem energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoje wewnętrzne przewodnictwo.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Divine Guidance

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means opening to spiritual guidance, connecting with your higher self and the source, which allows you to see support that flows from heaven.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. Helps to approach the guidance of your spiritual masters, angels and create your own space. Heals distrust of yourself, your intuition, visions, inner voice. You will feel deeply connected to the care of the Creator, its strength and naturalness. You will feel one with everything that is. You will get the support you have not felt so far.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your inner guidance.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed