scroll down for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Wyjście z ukrycia

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie samego, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość poprzez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz, nie wątpisz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi porzucenie przeszłości, uwolnienie się od starych programów i odcięcie się od programów rodzinnych. Niestety czasami jest to zadanie przekraczające naszą siłę.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Ta sesja uzdrawiania koncentruje się na uzdrowieniu następujących aspektów: postrzegania siebie, postrzegania rodziny, uwolnieniu toksyn z dzieciństwa, uwolnieniu wszystkich traum, które miały miejsce do 13 roku życia. Pomoże to w przywróceniu niewinności, radości dziecka i dziecięcych marzeń.

Po uwolnieniu możesz stać się kimkolwiek chcesz, bez ciężaru przeszłości. Nowy ty.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoje stare programy.

Proszę pamiętaj, to jest sesja uzdrawiania. Nie zaleca się słuchania częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Emergence

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among others, dropping the past, freeing yourself from old programs and cutting off from family programs. Unfortunately, sometimes it is a task beyond our strength.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. This healing session is focused on healing the following aspects: how we perceive each other, how we perceive families, release of toxins from childhood, release of all traumas that took place up to the age of 13. That will help with return to innocence, child's joy and childhood dreams.

After being released, you can become anyone you desire, without the burden of the past. New You.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your old programs.

Please, be aware, this is a healing session. It is not recommended to listen more than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed