scroll downa for english

Adara Stream - Uzdrowienie serca

Złote Światło Miłości

Prawda i uczciwość

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musicie najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz, nie wątpisz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi odsłonięcie zasłony, zwrócenie się do prawdziwego ja, zobaczenie siebie i sprawy w ich prawdziwym świetle. Konfrontacja pozwala wydostać się z aspektu emocjonalnego i obiektywnie zobaczyć czystą prawdę.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pozwala puścić wszystko, co jest nieautentyczne, wszystko, co jest iluzją, i spojrzeć na siebie z dystansu. Daje to możliwość zrobienia przestrzeni dla pracy świata duchowego w tle, co może materializować cuda w twoim życiu. Pomaga być szczerym wobec siebie, ale także postrzegać siebie jako cudowne, nieograniczone stworzenie światła. Świeć więc swoim światłem i bądź latarnią dla innych.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się, doświadcz. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twoją uczciwość.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Truth&Integrity

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among other things, unveiling the veil, facing the real self, seeing yourself and matters in their true light. Self-confrontation lets you get out of the emotional aspect and see the pure truth in an objective way.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. It lets you drop everything that is inauthentic, everything that is an illusion and look at yourself from a distance. It gives you the opportunity to step back and let the spiritual world do miracles in your life. It helps to be honest with yourself, but also to see yourself as a wonderful, unlimited creature of light. So shine with your light and be a rock for others.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your integrity.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed