scroll down for english

Strumień Adary - Uzdrowienie serca

Złote światło miłości

Radość życia

 

Miłość jest energią, która nadaje sens naszemu życiu, jest siłą napędową wszystkich ludzkich działań. Chociaż jesteśmy istotami ziemskimi, potrzebujemy mocy z nieskończonego Źródła Miłości. Miłość jest poruszającą się, płynącą i prawdziwą siłą we Wszechświecie. Jest to jedna z najsilniejszych i najbardziej produktywnych energii, która napędza wszystkie pozytywne emocje. Barwi każde doświadczenie życiowe, poczynając od duszy, poprzez miłość do siebie i kończąc na miłości do innych.

Twoja dusza jest związana z całym twoim istnieniem i nie można jej wykluczyć z żadnego aspektu życia lub doświadczenia. Jest więc połączona z energią miłości Wszechświata i przekazuje tę energię również tobie. Musisz najpierw przekształcić się i nauczyć emanować w formie miłości do siebie, ponieważ ten „rodzaj” miłości jest podstawą wszelkiej miłości. Ta cudowna uniwersalna siła budzi się w tobie, kiedy akceptujesz swoją wieczną tożsamość i patrzysz na swoją wartość przez pryzmat Świętego Źródła. Ufasz, wierzysz i nie kontrolujesz.

Praca ze sobą oznacza między innymi odczuwanie radości samego dziecka. Powrót do wewnętrznego szczęścia jest najtrudniejszym zadaniem związanym z pracą z sercem. Tak trudno nam cieszyć się zwykłymi, prostymi rzeczami. Otocz się radością, uśmiechem i poczuciem, że ta chwila jest najważniejsza w życiu.

Adara Stream jest odpowiedzią na taką potrzebę serca. Pozwala uwolnić radość życia i cieszenia się z najprostszych jego obszarów. Radość jest twórcza, ponieważ kiedy tworzymy w naturalny sposób, jesteśmy poza racjonalną lewą półkulą. Przywraca potrzebę zabawy która równoważy nas. Radość to świetna inwestycja, która przyniesie ogromne zyski z tego, jak się czujemy i zmieniamy jakość każdego dnia.

Proszę usiądź w ciszy, odtwórz plik mp3, w którym przekazałam energię Adara Stream. Otwórz swoje serce, wsłuchaj się. To prosty proces. Po prostu bądź na chwilę w swoim sercu i pozwól Adara Stream uzdrowić twój obszar radości życia.

Ponieważ jest to silny proces energetyczny, nie słuchaj częściej niż co cztery dni.

 

 

Adara Stream - Healing the heart

Golden Light of Love

Playfulness

Love is the energy that gives meaning to our life, it is the driving force of all human activities. Although we are Earthly beings, we need power from the infinite Source of Love. Love is a moving, flowing and real force in the Universe. It is one of the strongest and most productive energies that drives all positive emotions. It colors every life experience, starting from the soul, through love to oneself and ending with love for others.

Your soul is related to your whole existence and can’t be excluded from any aspect of your life or experience. So it is connected to the energy of the love of Universe and it also transmits this energy to you. And you must first transform and learn to emanate in the form of love for yourself, because this "kind" of love is the foundation for all love. This wonderful universal force awakens in you when you accept your eternal identity and look at your worth through the prism of your Holy Source. You trust, belive, do not doubt and do not control.

Working with oneself means, among other things, is to feel the joy of the child in itself. Returning to inner happiness is the most difficult task associated with working with the heart. It is so hard for us to enjoy ordinary, simple things. Surround yourself with joy, a smile and a feeling that this moment is the most important thing in life.

Adara Stream is the answer to such a heart's need. It allows you to release the joy of life and the need to enjoy the simplest of its areas. It triggers the need for creation, because when we create in a natural way, we are outside the rational left hemisphere. It restores the need for fun, because the regular dose of sterility balances us. Joy is a great investment that will bring huge profits in how we feel and change quality every day.

Please, sit in silence, play mp3 file, in which I passed the Adara Stream energy for you. Open your heart, listen and you will resive it. This is a simple process. Just be in your heart for a moment and let Adara Stream to heal your playfulness.

Because it is a strong energy process, please do not listen often than every four days.

with love

Jolanta Przybycień

www.magiateria.pl

 

 

 

Music heard on this recording: by Celestial Musician, Amoraea Dreamseed