Księga Stworzenia - podstawa kabały

Księga pierwsza
1. W 32 wspaniałych ścieżkach mądrości JH wyrył JHVH CBAWT ALHJ JShRAL ALHJM ChJJM AL ShDJ.
2. Dziesięć SEFIROT BELIMA i dwadzieścia dwa Fundamentalne Znaki.
3. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata: liczba dziesięć palców, Pięć naprzeciw pięciu. I Przymierze jedności jest ustanowione po równej części w mowie (obrzezaniu) języka i ust. I w obrzezaniu napletka.
4. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata: dziesięć, nie dziewięć, dziesięć, a nie jedenaście. Roz-różniaj w mądrości i bądź mądrym w rozróżnianiu. Badaj w nich i odsłaniaj z nich. Poznawaj, rozważaj i porządkuj. Ustawiaj słowo w odpowiednim do niego świetle i określ miejsce Stwórcy w Jemu właściwym miejscu. Regułą ich jest Dziesięć niemające w nich końca.
5. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata. Powściągnij twe serce z obrazów, powściągnij twe usta z mowy. A gdy odbiegnie twe serce powróć do miejsca, z którego wyszedłeś od Niego i pamiętaj, gdzie w Piśmie napisano: Istoty Żyjące odbiegały i powracały. A na słowach tych zostało zawarte Przymierze.
6. Regułą ich jest Dziesięć, niemające w nich końca. Ich koniec wetknięty jest w ich początek, a ich początek w ich koniec, jak ogień wiąże się z węglem. Poznawaj, rozważaj i porządkuj, że Pan jest Jedyny i że Stwórca jest Pierwszy, i że nie ma drugiego takiego jak On. A przed obli-czem Pierwszego co możesz poddać mierze?
7. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata. Regułą ich jest Dziesięć, niemające w nich końca. Głębia początku i głębia końca, głębia dobra i głębia zła, głębia wysokości i głębia niskości, głębia wschodu i głębia zachodu, głębia północy i głębia południa. I jeden Pan, Bóg Król wszystko podtrzymujący, który rządzi wszystkim ze Swego świętego miejsca od wieków i po wieki.
8. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata. Ich blask jest jak objawienie się błyskawicy. Ich dosko-nałość nie ma granic. Słowo Jego biegnie w nich, a one spieszą na Jego rozkaz jak burza. A przed Jego Tronem one wszystkie pochylają się.
9. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata i dwadzieścia dwa Fundamentalne Znaki. A pośród nich Duch jest pierwszy (Jeden).
10. Dziesięć SEFIROT nie z tego świata. Jeden - DUCH Boga Żywego. Tron Jego jest ustalony od dawna. Błogosławione i uwielbione niech będzie Jego Imię, Który żyje na wieki wieków. Dźwięk, tchnienie, słowo - to jest Duch święty.
(11) 12. Dwa - POWIETRZE z DUCHA. Wyrył i wyżłobił w nim 4 kierunki nieba: wschód i zachód, i pół-noc, i południe. A DUCH jest w każdym z nich jeden.
13. Trzy - WODA z POWIETRZA. Wyrył i wyciosał w niej tohu i bohu, muł i glinę. Uczynił je jakby grządką ogrodu, ustanowił je jakby murem, pokrył je jakby stropem. I wysypał śnieg na nie, i został uczyniony proch ziemi, jak powiedziano gdyż do śniegu powiedział - spadaj na ziemię. Tohu to linia zielona, która otacza cały świat. Bohu są to porowate kamienie umieszczone w głębokościach ziemi, a spomiędzy nich wypływa woda.
14. Cztery - OGIEŃ z WODY. Wyrył i wyciosał w nim Tron Chwały i Ofanim, i Serafiny, i święte Chajot, i Aniołów Służby.
W trzech z nich ustanowił swoje mieszkanie Czynisz Twymi posłańcami wiatry, wykonawcami Twymi płomienie ogniste.
15. Pięć – zapieczętował WYSOKOŚĆ, oddzielił trzy zwykłe i wywyższył je w jego Wielkim Imieniu: JOD, HE, WAW. I zapieczętował w nich sześć kierunków, i zwrócił się ku górze, i zapieczętował ją w JHW.
Sześć – Zapieczętował NISKOŚĆ, zwrócił się ku dołowi i zapieczętował go w JWH.
Siedem – zapieczętował WSCHÓD, zwrócił się ku swemu przodowi i zapieczętował go w HJW.
Osiem – zapieczętował ZACHÓD, zwrócił się do swego tyłu i zapieczętował go w HWJ.
Dziewieć – zapieczętował POŁUDNIE, zwrócił się do swej prawej satrony o zapieczętował ją w WJH.
Dziesięć – zapieczętował północ, zwrócił się do swej lewej strony i zapieczętował ją w WHJ.
(11) 16. Tych jest Dziesięć SEFIROT nie z tego świata:
Jeden: DUCH Boga Żywego
Dwa: POWIETRZE z DUCHA świętego
Trzy: WODA z POWIETRZA
Cztery: OGIEŃ z WODY i WYSOKOŚĆ, i NISKOŚĆ, i WSCHÓD i ZACHÓD, i PÓŁNOC, i POŁUDNIE.


Księga druga

I. O DWUDZIESTU DWÓCH LITERACH
17. Dwadzieścia dwa Litery Fundamenty: 3 Matki, 7 podwójnych i 12 zwykłych. Wyryte są w dźwięku, wyciosane w tchnieniu, usytuowane w ustach w pięciu miejscach. Zawiązane na czubku języka, jak płomień w rozżarzonym węglu.
ALEF, HE, HET, AIN - dotykają końca języka i gardła.
BET, WAW, MEM, PE - realizują się pomiędzy ustami i na czubku języka.
GIMEL, JOD, KAF, KOF - są wycięte według miary środka języka.
DALET, TET, LAMED, NUN, TAW - na czubku języka dotykają z dźwiękiem.
ZAIN, SAMEK, CADE, RESZ, SZIN - pomiędzy zębami i w języku spoczywają.
18. Dwadzieścia dwie fundamentalne Litery: przymocowane do kół w 221 (231) bramach. Koła obracają się do przodu i tyłu. A oto metoda oznaczania rzeczy: Nic lepszego od ONG (rozkoszy) nic gorszego od NGO (trądu)
19. Dwadzieścia dwie Litery: wyrył je i wyżłobił je, zważył je, zamienił je, stopił je i ukształtował w nich ciało wszelkiego stworzenia i ciało wszystkiego, co ma być stworzeniem. Z jednej strony policzył je i zamienił: ALEF z nimi wszystkimi i je wszystkie z ALEF, BET z nimi wszystkimi i je wszystkie z BET, GIMEL z nimi wszystkimi i je wszystkie z GIMEL. I one wszystkie obracają się dookoła. Ukazują Jego wywodzenie się w 221 (231) bramach. Wszelkie stworzenie i wszelka mowa wywodzą się w jednym Imieniu.
21 (22). Widzący i Słowo czynią wszelką rzecz i wszelką mowę Jednym Imieniem. A metodą oznaczania rzeczy są dwadzieścia dwa bezcenne kamienie szlachetne w jednej Rzeczywistości.
II. O LITERACH MATKACH
22 (20). Uczynił z tohu Ciemność i opracował ją w Ogniu, i wysuszył ją, i wyciosał duże kolumny z Powietrza, którego nie można dotknąć.
23. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Ich fundamentem są dwie skale: zasług i win. A język jest ustanowiony jak rozjemca między nimi.
24 .Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Tajemnica wielka, zakryta i cudowna, i zapieczętowana w sześciu pierścieniach-pieczęciach. I z nich (Liter) pochodzą te: Ogień, Woda, Powietrze. I zwijają się w męskie i żeńskie. Poznawaj, rozważaj i porządkuj, że Ogień rodzi Wodę.
25. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Pochodzenie nieba - Ogień. Pochodzenie atmosfery - Po-wietrze. Pochodzenie ziemi - Wody. Ogień jest ku górze, a Wody ku dołowi. Powietrze jest ustalone jako rozjemca między nimi.
26. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. MEM oczekuje w milczeniu. SZIN syczy. ALEF jest ar-bitrem między nimi.
27. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN. Z nich zrodzeni są trzej Ojcowie, z których zostało stworzone wszystko.
28. Trzy Litery Matki w Świecie: Powietrze i Woda, i Ogień. Na początku zostały z Ognia zrodzone niebiosa. Ziemia jest zrodzona z Wody. Atmosfera jest zrodzona z Powietrza, będąc rozjemcą między nimi.
29. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN w Roku: Ogień, Woda, Powietrze. Gorąco zrodzone jest z Ognia, zimno zrodzone jest z Wody, umiarkowane Powietrze jest rozjemcą między nimi.
30. Trzy Litery Matki w Ciele: głowa zrodzona z Ognia, brzuch z Wody, piersi z Powietrza i są arbi-trem między nimi.
31. Trzy Litery Matki: wyrył je, wyciosał je, stopił je i zapieczętował w nich trzy Fundamenty w Świecie i trzy Fundamenty w Roku, i trzy Fundamenty w Ciele, męskim i żeńskim.
32. Spowodował panowanie Litery ALEF w Powietrzu i zawiązał jej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w nich atmosferę w Świecie i umiarkowanie w Roku, i piersi w Ciele męskim i żeńskim. Męskie w AMSh a żeńskie w AShM.
33. Spowodował panowanie Litery MEM w Wodzie i zawiązał jej koronę i stopił je razem. I ukształtował w niej ziemię (w Świecie) i zimno w Roku, i brzuch w Ciele męskim i żeńskim.
34. Spowodował panowanie litery SZIN w Ogniu i zawiązał jej koronę, i stopił je razem. I ukształ-tował w niej niebo (w Świecie) i gorąco w Roku, i głowę w Ciele męskim i żeńskim.
35. Którą stroną stopił je?
AMSh - AShM - MASh - MShA - ShMA - ShAM
Niebem - ogniem - atmosferą - powietrzem - ziemią - wodą. Głową u człowieka - Ogień; pier-siami - Wody; sercem - Powietrze.
36. Trzy Litery Matki.
Z ALEF zostały uformowane: powietrze, atmosfera, umiarkowanie, piersi, umocowanie, język.
Z MEM zostały uformowane: ziemia, zimno, brzuch i skala zasług.
Z SZIN zostały uformowane: niebo, gorąco i głowa, i skala win.
III. O LITERACH PODWÓJNYCH
37. Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW. Ich Fundamentem jest Życie, Dobro, Mądrość, Bogactwo, Siew, Łaska, Władza.
A objawienie wymowy w dwóch rodzajach mowy z ich podwójnej wymiany: BET - BET, GIMEL - GIMEL, DALET - DALET, KAF - KAF, PE - PE, RESZ - RESZ, TAW - TAW, odpowiednio do miękkiej i twardej konstrukcji: mocne (twarde) odpowiednio do słabych (miękkich). Są one wymienne: wymienia się życie ze śmiercią; wymienia się dobro ze złem; wymienia się mądrość z głupotą; wymienia się bogactwo z biedą; wymienia się siew z pustynnością; wymienia się łaska z nienawiścią; wymienia się władza ze służebnością.
38. Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW. siedem, a nie sześć, siedem, a nie osiem. Odpowiednio do sześciu kierunków w sześciu porządkach, a Świątynia święta odpowiednio usytuowana w pośrodku. Błogosławiona Chwała JHVH na Swoim miejscu. Świątynia jest miejscem Chwały, lecz nie ziemskość jest miejscem dla Świątyni. I Świątynia nosi miarę siedmiu podwójnych (Liter).
39. Siedem podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW. Wyrył je i wyżłobił je, i oczyścił je, zważył je i zamienił je. I ukształtował w nich ciała niebieskie w Świecie i dni Roku, i otwory (bramy) w Ciele. Siedem siedem.
40. W jaki sposób stopił je? Dwa kamienie budują dwie budowle. Trzy budują sześć budowli. Cztery budują dwadzieścia cztery budowle. Pięć buduje sto dwadzieścia budowli. Sześć buduje siedemset dwadzieścia budowli. Siedem buduje pięć tysięcy czterdzieści budowli. Odtąd i od tej chwili wyjdź i obliczaj badaniem, czego usta nie mogą wymówić i ucho nie może usłyszeć.
41. Spowodował panowanie litery BET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Saturna w Świecie i Szabat w Roku i usta w Ciele.
Spowodował panowanie litery GIMEL i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Jowisza w Świecie i dzień pierwszy w tygodniu, w Roku i prawe oko w Ciele.
Spowodował panowanie DALET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Marsa w Świecie i dzień drugi w tygodniu, w Roku i lewe oko w ciele.
Spowodował panowanie KAF i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Słońce w Świecie, i dzień trzeci w tygodniu, w Roku i prawy otwór nosa w Ciele.
Spowodował panowanie PE i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Wenus w Świecie i dzień czwarty w tygodniu, w Roku, i lewy otwór nosa w Ciele.
Spowodował panowanie RESZ i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem. I ukształtował w niej Merkurego w Świecie i dzień piąty w tygodniu, w Roku i prawe ucho w Ciele.
Spowodował panowanie TAW i zawiązał w niej koronę i stopił je razem. I ukształtował w niej Księżyc w Świecie i dzień szósty w tygodniu, w Roku i lewe ucho w Ciele.
42. I w nich (Literach) zostały ukształtowane siedem niebios i siedem ziem, i siedem czasów, i siedem dni. Dlatego ukochał siódmego w każdej rzeczy pod niebem.
43. Takie są ciała niebieskie w Świecie: Słońce, Wenus, Merkury, Księżyc, Saturn, Jowisz, Mars.
I siedem dni.
Siódmy dzień Dzieła Początku (Stworzenia).
Siedem otworów-bram w Ciele.
Siedem niebios: wilon (zasłona), rakija (firmament), szechakim (obłoki), zewul (siedziba), maon (podstawa), makon (podstawa), arawot (stepy).
Siedem ziem: adama, arka, tewel, neszija, cijah, heled, erec.
Ukształtował wieczność i trwanie, jedno oddzielnie od drugiego; Świat w ich częściach, Rok w ich częściach, Ciało w ich częściach.
44. Wraz z BET są uformowane: Saturn i siódmy dzień tygodnia, i usta, i życie i śmierć.
Wraz z GIMEL są uformowane: Jowisz i pierwszy dzień tygodnia, i prawe oko, i dobro i zło.
Wraz z DALET są uformowane: Mars i drugi dzień tygodnia, i lewe oko, i mądrość i głupota.
Wraz z KAF są uformowane: Słońce i trzeci dzień tygodnia, i prawy otwór nosa, i bogactwo i bieda.
Wraz z PE są uformowane: Wenus i czwarty dzień tygodnia, i lewy otwór nosa, i siew i pu-stynia.
Wraz z RESZ są uformowane: Merkury i piąty dzień tygodnia, i prawe ucho, i łaska i niena-wiść.
Wraz z TAW są uformowane: Księżyc i schyłek tygodnia, i lewe ucho, i władza i służenie ko-muś.
IV. O LITERACH ZWYKŁYCH
45. Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF: widzenie, słyszenie, zapach, mowa, nasycenie, spółkowanie, praca, chodzenie, gniew, radość, myślenie, spanie.
46. Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF: dwanaście, a nie jedenaście, dwanaście, a nie trzynaście.
47. Dwanaście kątów rozwidlonych w 6 układach, rozdzielonych pomiędzy kierunkami. Kąt wschodnio-północny, kąt wschodnio-górny, kąt wschodnio-dolny, kąt północno-zachodni, kąt północno-górny, kąt północno-dolny, kąt zachodnio-południowy, kąt zachodnio-górny, kąt zachodnio-dolny, kąt południowo-wschodni, kąt południowo-górny, kąt południowo-dolny.
I rozszerzają się, i zmierzają ku wieczności.
One są ramionami świata.
48. Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
Wyrył je, oczyścił, wyżłobił, ukształtował w nich gwiazdozbiory, miesiące, kierownicze organa w ciele, dwie radości i dwie mowy kłamliwe, dwie przykrości i dwa radosne uniesienia. Są one żołądkiem, i dwoma rękami, i dwoma stopami. Uczynił je w rodzaju konfliktu, uporządkował w rodzaju sporu, jedno w opozycji do drugiego.
Trzy - jedna (Litera) za drugą, każda w sobie samej. Siedem - trzy (Litery) rozdzielił na trzy i jedną przeznaczył jako arbitra między nimi. Dwanaście - ustanawia w konflikcie: trzy są wrogami, trzy miłośnikami, trzy z życia i trzy ze śmierci. I bóg Król ustanowił je, aby rządziły we wszystkim. Jedną (Literę) obok trzech, a trzy obok siedmiu, a siedem obok dwunastu, i one wszystkie są tu przytwierdzone. Metodą oznaczania są dwadzieścia dwa znaki w jednej Rzeczywistości.
(63). 1 - Troje wrogów: język, wątroba, żółć.
2 - Troje miłośników: oczy, uszy, serce.
3 - Trzy z życia: dwie sutki i śledziona.
4 - Trzy ze śmierci: dwa żeńskie organa wydalania i usta.
5 - Trzy mające moc autorytetu: ręce, nogi, usta.
6 - Trzy, które nie mają mocy autorytetu: ich oczy, ich uszy, ich nos.
7 - Trzy świadectwa złe dla uszu: przekleństwo, urąganie i zła wiadomość.
8 - Trzy świadectwa dobre dla uszu: błogosławieństwo, przeznaczenie i dobra wiadomość.
9 - Trzy świadectwa złe: przyglądanie się bałwochwalstwu, przyglądanie się złu, przyglądanie się temu, co kradzione.
10 - Trzy świadectwa dobre: zawstydzenie, przyglądanie się dobru, przyglądanie się temu, co godne zaufania.
11 - Trzy rzeczy złe dla języka: mowa ze złym obliczem, oszczerstwa, mówienie jednego ustami, a drugiego sercem.
12 - Trzy rzeczy są dla języka dobre: milczenie, czuwanie języka, mówienie prawdy.
49. Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
Wyrył je i wyżłobił, oczyścił, zważył, zamienił i ukształtował w nich dwanaście gwiazdozbiorów w świecie i 12 miesięcy w roku, i dwanaście organów w ciele.
Dwanaście gwiazdozbiorów: Baran, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby.
Dwanaście miesięcy: Nisan, Ijar, Siwan, Tamuz, Aw, Elul, Tiszir, Marcheszwan, Kislew, Tewet, Szewat, Adar.
Dwanaście organów w ciele: dwie ręce, dwie nogi, dwie nerki, wątroba, żółć, śledziona, arterie, jelito, pęcherz.
50. Trzy Litery Matki: ALEF, MEM, SZIN; 7 podwójnych: BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW; dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
51. Oto dwadzieścia dwie Litery, w których Zasadą jest JH JHWH Pan Zastępów, Bóg Izraela, Bóg Życia, Bóg Wszechmocny. Wysoki i wyniesiony, zamieszkuje wieczność i święte jest Imię Jego.
52. Spowodował panowanie HE i zawiązał w niej koronę i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Barana w Świecie i miesiąc Nisan w Roku, i wątrobę w Ciele.
Spowodował panowanie WAW i zawiązał w niej koronę i stopił je razem i uformował w niej konstelację Byka w Świecie i miesiąc Ijar w Roku, i żółć w Ciele.
Spowodował panowanie ZAIN i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Bliźniąt w Świecie i miesiąc Siwan w Roku, i śledzionę w Ciele.
Spowodował panowanie HET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Raka w Świecie i miesiąc Tamuz w Roku, i jelito w Ciele.
Spowodował panowanie TET i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Lwa w Świecie i miesiąc Aw w Roku, i prawą nerkę w Ciele.
Spowodował panowanie JOD i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Panny w Świecie i miesiąc Elul w Roku, i lewą nerkę w Ciele.
Spowodował panowanie LAMED i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Wagi w Świecie i miesiąc Tiszri w Roku, i arterie w ciele.
Spowodował panowanie NUN i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem i uformował w niej konstelację Skorpiona w Świecie, i miesiąc Marcheszwan w Roku, i pęcherz w ciele.
Spowodował panowanie SAMEK i zawiązał jej koronę, i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Strzelca w Świecie, i miesiąc Kislew w Roku, i prawą rękę w Ciele.
Spowodował panowanie AIN i zawiązał w niej koronę i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Koziorożca w Świecie i miesiąc Tewet w Roku, i lewą rękę w Ciele.
Spowodował panowanie CADE i zawiązał w niej koronę, i stopił je razem, i urofmował w niej konstelację Wodnika w Świecie, i miesiąc Szewat w Roku, i prawą nogę w Ciele.
Spowodował panowanie KOF i zawiązał w niej koronę i stopił je razem, i uformował w niej konstelację Ryb w Świecie i miesiąc Adar w Roku, i lewą nogę w Ciele.
53. Ukształtował wieczność i trwanie, jedno oddzielnie od drugiego: Świat w ich częściach, Rok w ich częściach, Ciało w ich częściach.
54. Dwanaście zwykłych: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
Przez HE uformowane są: Baran, Nisan, wątroba, widzenie, ślepota.
Przez WAW uformowane są: Byk, Ijar, żółć, słyszenie, głuchota.
Przez ZAIN uformowane są: Bliźnięta, Siwan, śledziona, zapach, smród.
Przez HET uformowane są: Rak, Tamuz, jelito, mowa, niemowa.
Przez TET uformowane są: Lew, Aw, prawa nerka, nasycenie, nienasycenie.
Przez JOD uformowane są: Waga, Tiszri, arterie, stosunek seksualny, zgnilizna.
Przez NUN uformowane są: Skorpion, Marcheszwan, pęcherz, chodzenie, kalectwo.
Przez SAMEK uformowane są: Strzelec, Kislew, prawa ręka, gniew, brak majestatu.
Przez AIN uformowane są: Koziorożec, Tewet, lewa ręka, radość, smutek.
Przez Cade uformowane są: Wodnik, Szewat, prawa noga, myślenie, brak serca.
Przez KOF uformowane są: Ryby, Adar, lewa noga, sen, obudzenie.
55. HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF. Wszystkie są przymocowane do zawieszenia i kół, i serca.
VI. O DWUDZIETU DWÓCH LITERACH.
PODSUMOWANIE
56. Trzy Litery Matki i siedem Liter podwójnych i dwanaście liter Zwykłych. - Oto dwadzieścia dwa Litery, które wyrył JH JHWH CBAWT ALHJ JShRAL ALHJM ChIJM AL ShDJ. WYSOKI I WYNIESIONY ZAMIESZKUJE WIECZNOŚĆ I ŚWIĘTE JEST IMIĘ JEGO.
JH to dwa Imiona. JHWH to cztery Imiona. CBAWT - ZNAK (AWT) w Jego WOLI (CBA). ALHJ JShRAL - WODZEM (ShR) jest On, gdyż jest BOGIEM (AL). ALHJM ChJJM: trzy razy nazywa się Go ŻYCIEM (ChJJM): BÓG ŻYCIA (ALHJM ChJJM) - WODA ŻYCIA (MJM ChJJM) - DRZEWO ŻYCIA (OC ChJJM). AL ShDJ - Bóg (AL) trudny do pojęcia. ShDJ - TO ZNACZY (Sh) WIECZNY (AD) CZYLI (KEN) SOBIE WYSTARCZA (DI).
WYSOKI (RM) to znaczy, że On zamieszkuje na wysokościach świata i jest wyniesiony ponad wszelką wysokość.
WYNIESIONY (NShA) to znaczy, że On niesie (NShA) i podtrzymuje to, co jest powyżej i co poniżej, wszystko, co jest noszone, czy to w górze, czy dole. I On będąc w górze, nosi na dole - nosi i podtrzymuje wszystko, co jest na świecie.
ZAMIESZKUJE WIECZNOŚĆ (ShWKN) to znaczy, że jest jej królem i że nie ma w Jego królo-waniu przerwy.
I ŚWIĘTE JEST IMIĘ JEGO (WKDWSh ShMW) - to znaczy, że On jest Święty i służą Mu wszyscy święci, i mówią Mu zawsze, każdego dnia: Święty, Święty, Święty.
57. Dwanaście jest na dole i siedem na górze, na ich tyle, a trzy są na tyłach siedmiu. I z trzech jest Fundament Jego mieszkania. I one wszystkie zależą od Jednego. Znakiem jest Jeden, nie ma w Nim dwóch. Król jest jeden w świecie i Jego Imię jest jedno.
(62) Atmosfera, umiarkowanie i ciało. Ziemia, zimno i żołądek. Niebo, gorąco i głowa - oto ALEF, MEM, SZIN.
Saturn, Szabat, usta. Jowisz, pierwszy dzień tygodnia, prawe oko. Mars, drugi dzień tygodnia, lewe oko. Słońce, trzeci dzień tygodnia, prawy otwór nosa. Wenus, czwart dzień tygodnia, lewy otwór nosa. Merkury, piąty dzień tygodnia, prawe ucho. Księżyc, szósty dzień tygodnia, lewe ucho. - Oto BET, GIMEL, DALET, KAF, PE, RESZ, TAW.
Baran, miesiąc Nisan, wątroba. Byk, miesiąc Ijar, żółć. Bliźnięta, miesiąc Siwan, śledziona. Rak, miesiąc Tamuz, jelito. Lew, miesiąc Aw, nerka prawa. Panna, miesiąc Elul, nerka lewa. Waga, miesiąc Tiszri, arterie. Skorpion, miesiąc Marcheszwan, pęcherz. Strzelec, miesiąc Kislew, prawa ręka. Koziorożec, miesiąc Tewet, lewa ręka. Wodnik, miesiąc Szewat, prawa noga. Ryby, miesiąc Adar, lewa noga.
- Oto: HE, WAW, ZAIN, HET, TET, JOD, LAMED, NUN, SAMEK, AIN, CADE, KOF.
58. Trzech Ojców i ich pochodzenia. siedem planet i ich wojska.
Dwanaście przekątnych. Dowodem i świadectwem prawdziwości: Świat, Rok, i Ciało. Sefirota (dla) Świata jest w dziesięciu. Sefirota (dla) Ciała jest w dziesięciu. I w każdej z nich są dwa-dzieścia dwa elementy. W Świecie są trzy elementy: ogień, powietrze, woda i siedem ciał nie-bieskich, i dwanaście konstelacji. W Roku są trzy elementy: zimno, gorąco, wilgoć i siedem dni Dzieła Początku i dwanaście miesięcy. W Ciele są trzy elementy: głowa, piersi i brzuch, siedem bram-otworów w głowie i dwanaście organów ciała.
59. Układ: dziesięć, trzy, siedem i dwanaście Liczb w zależnościach i kole, i sercu. Zależność w Świecie jak król na swym tronie. Koła w Roku jak król w swoim państwie. Serce w Ciele jak król na wojnie.
60. Litery ukoronowały rzeczy. Niektóre rzeczy zostały połączone z jednymi, inne z drugimi (Lite-rami). Te zamieniają się z tymi, a tamte z tamtymi. Te odpowiednio do tamtych i jedne od-powiednio do drugich. Także w całej rzeczywistości jedno przeciwstawia się drugiemu. Gdyż jedno w opozycji do drugiego uczynił Bóg: dobro w opozycji do zła: zło ze zła, a dobro z dobra. Dobro jest kryterium dla zła, a zło dla dobra. Dobro zostało ukryte dla dobrych.
61. Gdy przybył Abraham, Ojciec nasz, i spojrzał, i zobaczył, i badał, i myślał, i wyrył, i oczyścił, i wyżłobił, i zrozumiał, i osiągnął. Objawił przed nim Pan wszystko i dał mu rozumienie w piersi, i ucałował jego głowę, nazwał go swym ukochanym i jego Imię jest wśród nas. I zawarł z nim Przymierze i z jego pokoleniem w świecie, ponieważ uwierzył Bogu (JHWH), policzył mu to za sprawiedliwość. I wypowiedział przed nimi Chwałę JHWH zgodnie ze słowami Zanim ukształtowałem cię w łonie, poznałem cię. I zawarł z nim Przymierze między dziesięcioma palcami jego stóp. I on jest ciałem słowa. Zawarł z nim Przymierze między dziesięcioma palcami jego ręki i on jest mową. Powiązał dwadzieścia dwa Litery w jego mowie i Święty odsłonił mu tajemnice. Trwanie ich jak woda. Ich płomień jak ogień. Ich szum jak powietrze. Świecą jak siedemciał niebieskich. Kierują dwunastoma gwiazdozbiorami.
64. Świadectwo Księgi Liter. Za przykładem Abrahama, naszego Ojca, czytaj: ZBIÓR JECIRAH. Zgodnie z Widzącymi, wszystko istnieje w JH. Nie ma miary dla mądrości JH.

Prawdopodobnie powstała w Aleksandrii, w środowisku ortodoksyjnych Żydów związanych z kulturą hellenistyczną, a została napisana w języku hebrajskim. Legenda przypisuje jego autorstwo Abrahamowi, uczeni twierdzą, że na pewno jest młodszy... Jest ona krótkim obrazem, w którym Bóg Księgi Rodzaju kreuje świat o strukturze greckiego kosmosu.
Pokolenia ezoteryków odczytują ten traktat  jako przekaz będący podstawą całej filozofii kabały. Kabała — tak żydowska, jak i chrześcijańska — uznała w nim swój tekst pierwszy. Jest to święty tekst, który głęboko wpłynął na mistycyzm żydowski i rozwój kabalistycznych metod odczytywania Biblii. Zawarte są w nim klucze medytacyjne, zdolne - poprzez odpowiednią wizualizację - otworzyć Portale i umożliwić spotkanie ze Świętym i Czuwającym... Większość z nich jest niestety dostępna tylko Hebrajczykom i hebraistom, lecz sama idea (odzwierciedlona również w Tarocie Marsylskim) przyporządkowania literom - cyfr i dźwięków, odczytania ich energetycznej głębi znaczeniowej i prawidłowego wymawiania świętych wersów, budowania z nich zaklęć i mantr, tak aby wymawiającemu je służyły różne astralne byty - inspiruje wielu chrześcijan z Zachodu już od wieków... Przesłania Anielskie Opinie Metatro